Ценности и приоритети

  • svetilnik-WEB-bannerУчилището е носител на знания и ценности, които определят образователното, културното и духовното състояние на една личност, на една нация. Семейството и училището формират отношението на детето към знанието, изкуството, ценностите, добродетелите.
    Училище “Светилник” приема това предизвикателство.

Образователният процес се представя по начин, по който предизвиква емоционално-естетическа отзивчивост в детската личност и разгръща нейния интелектуален потенциал и творческа активност чрез различни форми на обучение и комуникация. Учителят не налага рамки и концепции, а насочва и развива откривателския дух на детето, води го до познанието и личното откровение и разбиране. Детето е не просто пасивен субект в една сива среда, а предприемач, който търси отговори и решения. Умението да се направлява целия образователен процес и да се съчетава със съвременно оборудване и иновативни дигитални технологии /мултимедия, интерактивни учебни дъски, образователни таблети/, е гаранция за училище за щастливи деца.

Висока обща култура въз основа на изконни български добродетели, традиционна християнска духовност, гостоприемство и добротворство
Запознаването със социални каузи и ангажираност и съпричастност към хора в специфично положение, съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност и възпитаването на патриотично самосъзнание се превръща в начин на живот за децата. Те са преки участници, инициатори, добродеятели.

Емоционална удовлетвореност и здравословна среда – способни и мотивирани личности със стойностен мироглед, висока култура и нравствено поведение. Създава се емоционален комфорт в учениците чрез внимателно отношение, обич и зачитане на тяхното лично достойнство и се оценява всяко тяхно постижение.

Изкуството облагородява и развива интелекта – осигурява се богат ресурс от извънкласни форми и допълнителни дейности и програми, част от културно-образователен център “Дворецът на щастливите хора”;

Ефективност на педагогическите взаимодействия и практики – стимулиране и поощряване на педагогическите специалисти за високи постижения и резултати в системата на училищното и предучилищното образоване; гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране на педагогическите методи и подходи от страна на учителите с оглед постигането на оптимални резултати на учебно-образователния процес.
Интегриране на ученици от семейства в специфично положение и равен достъп до образованието – осигуряване на стипендии; квалификация на учителите и изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни потребности

Комуникация и административно обслужване – модерно и качествено използване на специално създадени интернет платформи за обогатяване и проследяване на целия образователен процес за една ефективна връзка със семейството