“Светилник” с авторски модели на Националната конференция с домакин Факултета по педагогика на СУ “Климент Охридски”

Неформалното образование търси оня специфичен подход в и към образованието, при който се използват такива педагогически и социални методи и учебни дейности, които подхождат към учещия се по алтернативен, нетрадиционен начин, проследявайки спецификата на собственото му развитие.
Училище “Светилник” и “Дворецът на щастливите хора” имат своята дългогодишна практика в образователни дейности и обучения, които имат своя социален ефект и отражение в българското семейство.

Националната конференцията за неформалното образование е от 12-14 октомври и включва: университетски бизнес форум, мобилни теренни визити за запознаване с иновативни обучителни практики. Бизнес форумът ще даде възможност на обучители, експерти по квалификация и развитие на персонала и работодатели в образованието да посетят университетски звена за продължаващо образование и учене през целия живот и да се запознаят с техни иновативни практики за неформалното обучение и образование.
В рамките на конференцията има панелни дискусии и тематични сесии по ключови теми, свързани с предизвикателствата и приноса към националното развитие на сектора, обединяващ професионалното обучение и кариерното развитие, младежките обучения и заниманията за свободното време в сферата на изкуствата,
образоването за възрастни, спорта, науките и образователната анимация, специализираната образователна подкрепа за различни уязвими групи, и др. Заедно с водещи български изследователи и практици в дискусиите на форума в онлайн сесия на английски език ще участват и бележити чуждестранни изследователи от Япония, Великобритания и Ирландия.
Конференцията е съпроводена от паралелни събития в цялата страна, обединени в Национални дни на неформалното образование. Някои от темите са:

  • Новите (традиционни и дигитални) предизвикателства и перспективи пред свързаността между формално и неформално образование в България
  • Социалните функции на неформалното образование
  • Приемственост и иновации в неформалното образование
  • Авторски модели и добри практики

Националните дни на неформалното образование са партньорска инициатива на над 30 български институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално обучение и образование за учещи през целия живот от всички възрасти.

Програмата на “Дните” интегрира разнообразни събития и форуми, които целят да популяризират сред широк кръг публики постиженията и приносите на неформалното учене, обучение и образование в България.