Профилирано обучение в “Светилник”

Профилираното обучение в училище “Светилник” е възможност за децата да посещават допълнително извън стандартната програма на МОН специализирани часове според техните интереси. Изборът на даден профил не предопределя житейския път на детето, а е една добра основа за изграждането на умения и качества като личност, която има своето творческо и аналитично мислене, порив към изобретателност,  въображение. Всеки един от предложените профили в обучението има за цел да събуди интереса на детето към ученето, да развие неговото въображение и да развие пълноценното общуване.

Разпределението на часовете в учебната програма по класове може да проследите тук.

икона на математически профил

Математика

 • Математика – разширено изучаване
 • Логически задачи
 • Дигитална математика

Учените са открили, че детският мозък се развива максимално активно и бързо във възрастта от 4 до 12 години. В тази възраст цялата нова информация се усвоява бързо, а знанията остават в паметта за дълги години. Именно затова постоянните занятия и развитие на Вашето дете през този период оказват огромно влияние за неговото бъдеще. До 12 години се запазва определена, достатъчно висока пластичност на мозъка, интензивност на растежа на главния мозък, наблюдава се увеличаване на нервните клетки и установяване на нервни връзки между лявото и дясното полукълбо.

“Дигитална математика” с тематично поднаправление “Математическо моделиране” и подготвя учениците косвено за дисциплината “Компютърно моделиране” тъй като дигиталната математика също използва блокчета. Обучителната система използва вградени форми на изкуствен интелект. Тя адаптира нивото на сложност на учебния материал спрямо личните умения и възможности на всеки обучаем. Тази иновативна система позволява на всеки ученик да усвои материала като намалява до минимум нивото на раздразнение или изгубване на интерес или отпадане от учебен процес. Решават се математически задачи с компютър.

Математическият профил ще съдейства да се изградят важни качества като устойчиво внимание, настойчивост, управление на импулси, критическо мислене, самоконтрол, способност за планиране на бъдещето, прогнозиране.

икона на езиков профил

Чужд език

 • Основен език – Английски / Немски език
 • Втори език – Руски език

Чуждоезиковото обучение е заложено в задължителния учебен план на училище “Светилник”. И двата чужди езика присъстват в учебната програма. Може да се направи избор между английски и немски като първи чужд език, който ще се изучава интензивно. Вярваме, че обучението по чужди езици за деца е едно от най-интересните предизвикателства. То трябва да бъде умело и вдъхновяващо представено като се използват както традиционни методи при усвояването на лексиката, така и различни иновативни техники, които правят общуването на чужд език заинтригуващо. Сугестопедията има своето специално място в успешното изучаване на чужд език – чрез изящни изкуства, театър, музика децата неусетно усвояват лексика и започват да си служат с нея свободно като се наслаждават на целия процес. Езиковото обучение се основава върху четирите основни умения на езика, които придобиваме и усъвършенстваме постепенно с всяко следващо ниво: слушане, четене, писане, говорене. Използваме образователна система на издателствата КЛЕТ България и Пиърсън Лонгман България.

икона на музикален профил

Музика

 • Изучаване на музикален инструмент по избор – пиано, цигулка, китара.
 • Вокални техники и солфеж
 • Музикална култура – специализирани часове
 • Възможост за участие в звукозаписна дейност

Ако музиката бе онази неизменна част от живота на всеки човек, светът би бил различен. Тя въздейства на всички нива от нашето развитие – социално, емоционално, физическо, когнитивно. Явява се естествен инструмент за свързване – улеснява общуването, защото за нея няма граници във времето.

Музикалният профил е избираем и е част от концепцията за профилирано обучение в училище “Светилник”. Избирайки този профил, Вашето дете ще получи задълбочени познания в областта на музикалното изкуство.

Музиката влияе и върху физическото развитие на децата както и върху развитието на способността им за учене. Известно е, че тя подобрява математическите умения, паметта и способността за четене. Когато децата използват креативността си и измислят свои собствени рими и песнички, те също така изграждат знание за думите и звуците.

Въвеждането на музикално-артистичния профил с акцент в обучението на сценичните изкуства се отразява положително върху тяхното социалното и емоционалното развитие, подобрява координацията, дисциплина. Освен това дава възможност за изява на таланта и собствената индивидуалност.

Изучаването на музикален инструмент е като игра, за която няма пространство и време. То има своите предимства, които като че ли пропускаме, търсейки поредното забавление. Клавишите, струните – музикалният инструмент – една уникална алтернатива на компютърните клавиши, която ще развие оригиналното мислене и въображение, способността за концентрация, умението за преодоляване на трудни моменти, комуникация и своевременно решение, работа в екип и личностна оценка, усещане за единство. И утре може да бъдеш най-добрия в професията си независимо, че не си станал музикант. Защото музиката е навсякъде. Вижте 10 причини детето ми да изучава музикален инструмент

икона на профил балет

Балет

Балетното изкуство е изящество в движенията. Балетното изкуство е мироглед. Чрез балета се изгражда не просто грациозност, но и изтънченост, обноски, характер, отношение към красивото, доброто, вечното.

Интензивна балетна подготовка и сценични изяви.

“Балетът възпитава в дисциплинираност, култура на поведение и придобиване на обща култура. Той е синтетично изкуство, в което еднакво значение имат както пластиката на тялото, артистичността, отношението към драматургията на танца, така и съпровождащите го изкуства – музика, изобразително и приложно изкуство. Това влияе върху възпитанието и изграждането на художествен вкус у изпълнителите, а чрез тяхното изкуство и на зрителите”. Красимира Колдамова

икона на художествен профил

Художествен

 • Изобразително изкуство
 • Интерактивен графичен дизайн

Формиране на усет към красотата и способност тя да се отразява е безценен дар за всеки. Художественият профил ще запали творчески заряд у децата и със сигурност ще ги вдъхнови.

Художественият профил е избираем и е част от концепцията за профилирано обучение. Избирайки този профил, Вашето дете ще получи задълбочени познания в областта на художественото изкуство.

Интерактивен графичен дизайн е ново иновативно обучение под формата на образователни игри за по-малките ученици. Упражненията тренират децата за придобиване на комплект от знания и умения в областта на векторния графичен дизайн, допринасят за усвояване и на други компетентности. Системата е адаптивна – съотносима е към индивидуалните особености на всеки учащ според нивото на знания и умения като му предлага съответстващо ниво на сложност на упражненията и задачите. Дава им възможност за самооценка и надграждане като премахва стреса и повишава самочувствието. Считаме, че новият предмет е иновативен, защото търсенето на пазара на труда за IT специалисти многократно превишава предлагането. Предлаганото обучение в сферата на дизайна ще отключи интереса у учениците и ще преодолее обществената нагласа, че интерактивният векторен графичен дизайн не е за всеки.