1. Фиксира се ден и час за среща с Директора на ЧНУ „Светилник“.
  2. Проследяват се посочените в сайта срокове за записване на ученика.
  3. При записване се подписва ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ в ЧНУ „Светилник“ и се внася съответната училищна такса.
  1. Фиксира се ден и час за среща с Директора на ЧНУ „Светилник“
  2. Проследяват се посочените в сайта срокове за записване на ученика.
  3. При записване се подписва ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ в ЧНУ „Светилник“ и се внася съответната училищна такса.
  1. В посочените на сайта срокове се подава ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА НОВ УЧЕНИК и се прилагат описаните в него документи.
  2. Заявлението се подава на хартиен носител в администрацията на ЧНУ „Светилник“
  3. Фиксира се ден и час за среща с Директора на ЧНУ „Светилник“
  4. При записване се подписва ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ в ЧНУ „Светилник“ и се внася съответната училищна такса.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи