Прием

Прием 2024 в училище Светилник

Форми на обучение

Различните форми на обучение са предпоставка за пълноценно време за детето в овладяването на знанията и практическите дейности. Те благоприятстват съгласуването на учебния процес със семейния ритъм на живот и имат своя благотворен ефект върху цялостното развитие на детето.

Училище “Светилник” предлага следните форми на обучение:

 • Полудневна форма на обучение
 • Целодневна форма на обучение
 • Индивидуална – по индивидуален план-програма, с предварително одобрение от РУО-София
 • Самостоятелна – самоподготовка подготовка с насрочени изпити пред училището. Изисква предварително одобрение от РУО-София.

Според Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.
(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл.107, ал. 4 ЗПУО;
5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 ЗПУО.
(3) Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план.

Чл. 37. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
3. Ученици с изявени дарби;
4. Лица, навършили 16 години;

* При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.

Прием

– предучилищни групи (5 и 6-годишни деца), начален курс ( от I до IV клас)

* Деца, завършили Предучилищна група в училище “Светилник” или група в Детска арт градина “Щастливи деца”, се приемат с предимство.

Каним на среща всеки, който би искал да се запознае с нашите програми, преподаватели, да усети цялостна атмосфера. Кандидатите се одобряват след събеседване.

 

Прием и срокове за учебната 2024/2025 година в училище „СВЕТИЛНИК“

Прием на документи и записване на ученици за учебната 2024/2025 година: Необходимо е да се подаде Запитване за прием, след което отдел “Администрация” ще се свърже с родител на кандидат-ученика.

Публикуване на останали свободни места за предстоящата учебна година, след приключване на класиранията: От 1 Юли 2024 г.

Запитване за прием

Моля, попълнете формуляра ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРИЕМ. След получаване на информацията ще се свръжем с Вас. Благодарим Ви!

Такси

 • Целодневно обучение по одобрени програми на Министерството на образованието и науката
 • Медицинско обслужване
 • Засилено изучаване на два чужди езика
 • Учебни помагала и помощни материали
 • Изучаване на музикален инструмент или програма по изкуства по избор
 • Психолог и логопед
 • Охрана и видеонаблюдение
 • Застраховка

Вижте ТАКСИ

Преференции

 • Гъвкава система на плащане – таксата може да бъде платена еднократно при записване или на вноски.
 • Деца, завършили Детска арт градина “Щастливи деца” се ползват с допълнителни преференциални условия.
 • Второ дете от семейството се ползва с 50% отстъпка от месечната такса.
 • 10 % отстъпка от всички програми в “Дворецът”

Заплащане

 • Първа Вноска или пълната годишна такса – при записване на ученика
 • Втора Вноска – от 1 до 15 Септември
 • Трета Вноска – от 1 до 15 Ноември
 • Четвърта Вноска – от 1 до 15 Януари

Стипендия

Може да кандидатствате за стипендия като ни изпратете имейл, ако детето отговаря на някои  от следните критерии:

 • Живее с един родител.
 • Семейството е в специфично социално положение.
 • Има награди и отличия от състезания, конкурси.

Попълнете ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за стипендия.

Топла кухня

Менюто на децата се приготвя на място в нашата топла кухня. То е здравословно и включва закуска, супа, ястие, салата, следобедна закуска. Използвт се продукти по БДС като съблюдаваме някои основни принципи:

 • Изискана обстановка при приема на храната и създаване на хранителни навици
 • Бяла захар и бял хляб не се консумират
 • Не се ползва готова кайма, маргарин
 • Газирани напитки не се предлагат
 • Ежедневна употреба на плодове и зеленчуци

Транспорт

Осигурен транспорт за вземане и водене на децата. Според дължината на маршрута се заплаща допълнително услугата.