Нормативна уредба

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2022 – 2026 г.

СТРАТЕГИЯ за образование на Столичната община 2016 – 2023 година

ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ

НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, СОФИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – МОН

 

Във връзка с разпоредително писмо с Изх.№ 16-00-43/12.07.2017 г. на Министъра на здравеопазването и с писмо с Изх.№ 04-14-874/20.07.2017 г. на Директора на СРЗИ, са въведени Указания за издаването на медицински бележки в случаите на отсъствия на ученици от учебните занятия по здравословни причини.

При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.